DE KLEINE LETTERTJES HELDER UITGELEGD

 

WAAR IS DIT DOCUMENT VOOR?

De meeste mensen lezen de algemene voorwaarden niet, en dat heeft een reden. Het is vaak tenenkrommend moeilijk geschreven, en ellenlang. Ook dat heeft een reden: de meeste leveranciers hebben liever niet dat je het leest. Bij Team Rockstars geloven we in “open” zaken doen, het is zelfs 1 van onze kernwaarden. Het spreekt dan ook voor zich dat we algemene voorwaarden en contracten zo opstellen dat zelfs je nichtje van 7 of je oma van 91 het snapt.

In onze opdrachtbevestiging staan de belangrijkste afspraken. De zaken die wat meer op detail zijn en/of minder vaak voorkomen, hebben we in dit document gezet. Dat betekent wel dat alles dat in dit document staat, ook van toepassing is op alle zaken die we samen doen. Als je zelf ook algemene voorwaarden gebruikt voor jouw bedrijf, dan zijn deze niet van toepassing op
onze samenwerking.

We hebben het in ons bestaan nog niet meegemaakt, maar mocht het zo zijn dat we ruzie krijgen en uiteindelijk naar een rechter gaan, dan zal de rechter hetgeen in dit document staat, zien als afspraken die we hebben gemaakt. Het is dus aan te raden ze wel goed door te lezen, zodat je weet waar je je aan verbindt.

Als dingen afwijken van hoe het hier staat beschreven, dan nemen we die in een aparte overeenkomst op. Dat doen we om discussie te voorkomen.

ONZE SAMENWERKING

Onze samenwerking start als de opdrachtbevestiging is ondertekend of als een van onze IT-rockstars bij jullie aan de slag is gegaan. Als we informatie van je nodig hebben om de opdracht tot een succes te maken dan zullen we het aan je laten weten. We vragen je die informatie dan zo snel mogelijk aan ons te geven.

We hebben graag tevreden klanten en zullen tijdens de samenwerking dan ook ons best doen om zo goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen. Wij leggen de lat hoog in alles wat we doen, mocht het onverhoopt toch zo zijn dat het resultaat tegen valt dan gaan we daar graag over in gesprek en denken we mee over een oplossing. We zijn verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij tegenvallende resultaten.

Onze IT-rockstars behoren tot de beste developers en zijn daarom erg gewild. Gelukkig zijn we met veel en zal er dus ook meestal
een van onze eigen IT-rockstars kunnen komen rocken op je project. Als het toch blijkt dat we niemand beschikbaar hebben met de juiste kennis dan zullen we in overleg bekijken of we iemand in kunnen zetten die niet direct bij ons in dienst is. Uiteraard zorgen we er dan voor dat diegene niet onder doet voor een echte IT-rockstar.

Een IT-rockstar kan niet rocken in een bezemkast, dus we vragen van jullie om een goede werkplek te regelen voor de IT-rockstar
die bij je aan de slag gaat. De IT-rockstar brengt zelf zijn laptop mee, vanuit jullie verwachten we een werkplek die in alle redelijkheid
voldoet aan de Arbo-richtlijnen.

WAT KOST HET?

In onze opdrachtbevestiging spreken we af welke tarieven van toepassing zijn voor de inzet van de IT-rockstar. Dit is een uurtarief wat we vermenigvuldigen met het aantal uren dat de IT-rockstar voor je werkt. Alle prijzen die we communiceren en afspreken zijn zonder BTW.

In de opdrachtbevestiging staat het uurtarief voor de IT-rockstar voor de periode die is afgesproken. Soms kan dit uurtarief tussentijds door ons worden aangepast, namelijk:

  • als de werkzaamheden/verantwoordelijkheden van de IT-rockstar dermate veranderen dat een ander uurtarief op zijn plaats is;
  • op 1 januari van elk kalenderjaar, als we een inflatiecorrectie doorvoeren op onze uurtarieven. Deze is gebaseerd op het inflatiecijfer van het CBS.
  • als de (sociale of fiscale) wet- en regelgeving of de toepasselijke ’cao’s zo verandert dat onze kosten stijgen.

FACTUREN EN BETALEN

Iedere maand krijg je per email een factuur van ons. Die maken we op, op basis van de uren die de IT-rockstar in ons urenregistratiesysteem heeft gezet. We snappen dat je hier enige controle op wilt hebben. Het gaat immers om veel geld. Daarom zit er
altijd een overzicht van de gewerkte uren bij. Zodat je kunt checken of dit klopt.

We spreken af dat je maximaal 14 dagen na onze factuurdatum betaalt. Je hebt mogelijk even tijd nodig om de factuur te verwerken,
en klaar te zetten. Dit lukt eigenlijk altijd binnen die 14 dagen. Soms gebeurt het wel eens dat je het niet eens bent met de gefactureerde uren en daar nog een discussie over is. En overal worden wel eens fouten gemaakt, dus het kan zijn dat een factuur verkeerd terecht is gekomen. We zullen in dat geval altijd eerst een herinnering sturen.

Als er geen redelijke bezwaren zijn tegen het betalen van de factuur verwachten we van je dat je deze binnen de afgesproken 14
dagen betaald. We zijn immers geen bank, maar een IT-bedrijf. En als IT-bedrijf willen we graag iedere 25e van de maand de salarissen over kunnen maken naar onze IT-rockstars. We accepteren daarom ook geen opschorting van een betaling.

Het komt gelukkig zelden voor, maar als we dan nog geen betaling van je ontvangen hebben, en je bent niet fatsoenlijk met ons in contact getreden met een goede reden, dan vinden wij het niet meer leuk. Omdat het niet onze corebusiness is facturen te innen, zullen we helaas een incassoprocedure starten als er na de herinnering nog niet is betaald. De kosten die we daarvoor maken berekenen we vervolgens aan je door. Dit betekent dat je dan 15% van het originele factuurbedrag + 1% rente per maand extra moet betalen. Als gezegd: het komt zelden voor maar houdt er dus rekening mee dat je hierdoor een stuk meer gaat betalen en we uiteindelijk eigenlijk altijd ons geld krijgen.

SAMENWERKING STOPPEN

We spreken in onze opdrachtbevestiging een termijn af hoe lang de IT-rockstar zal werken aan het project. De opdracht eindigt
na verloop van deze afgesproken termijn. We kunnen uiteraard wel een verlenging afspreken. Als dat het geval is, ondertekenen we een nieuwe opdrachtbevestiging. We verwachten het niet, maar het zou natuurlijk kunnen dat of jullie of de IT-rockstar in de tussentijd wil stoppen. Dat kan altijd met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, die begint te lopen aan het einde van de kalendermaand. De meeste projecten beginnen per het begin van de maand. We hebben dan de tijd om een nieuw project voor de IT-rockstar te vinden en/of om een nieuwe IT-Rockstar voor u te vinden die past bij de opdracht.

STOPPEN BIJ BETALINGSPROBLEMEN

Zoals eerder gezegd betalen wij de IT-rockstar op de 25e, en sturen we een factuur in de eerste week van de volgende maand. Als
een factuur dus een maand open staat hebben wij inmiddels 2 maanden salaris voorgefinancierd. Hierdoor zijn wij altijd scherp op betalingsproblemen.

Wanneer er signalen zijn dat er niet (meer) kan worden betaald voor de diensten van onze IT-rockstar dan zal de IT-rockstar zijn werkzaamheden direct (zonder opzegtermijn) staken zodat het factuurbedrag niet verder oploopt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een betalingsachterstand. Nog vervelender, in de eerste plaats natuurlijk voor jullie, is als er surseance van betaling is aangevraagd, er sprake is van een (dreigend) faillissement of als er beslag is gelegd op het vermogen. Hoe vervelend dit voor jullie ook is, wij willen onze schade dan niet verder op laten lopen en zullen onze IT-rockstar meteen terug trekken, zodat ook direct de opdracht eindigt. Alle uren die tot dat moment zijn gewerkt zullen dan natuurlijk nog wel betaald moeten worden.

AANSPRAKELIJKHEID

De kans dat er om de een of andere reden iets gebeurt waardoor een van ons schade heeft is klein. Maar als het gebeurt dan is
het wel handig als we wat dingen hebben afgesproken over aansprakelijkheid. Mocht het zo zijn dat wij aansprakelijk zijn voor
schade die er is ontstaan, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende IT-rockstar op de betreffende opdracht met een maximum van 6 maanden, daarnaast beperken we het tot maximaal de daadwerkelijke uitkering
die onze verzekering zal doen voor het betreffende geval.

Het klinkt heel logisch, maar wij zijn niet aansprakelijk als de schade is ontstaan doordat wij vanuit jullie verkeerde of onvolledige informatie hebben gekregen en ook niet voor indirecte schade zoals winstderving of gevolgschade.

OVERNAME PERSONEEL

Wij kunnen het ons niet voorstellen dat er iemand is die ooit weg zou willen bij Team Rockstars, maar mocht dat voorkomen dan willen we daar wel wat afspraken over maken.

We kunnen het ons namelijk wel goed voorstellen dat je denkt: “Die IT-rockstar zou ik graag bij ons in dienst willen”. Hoewel we ons dat goed kunnen voorstellen vinden wij het niet netjes als je de IT-rockstar dan direct benadert. Wil je toch 1 van onze IT-Rockstars benaderen tijdens de periode dat er iemand bij jullie werkt (of tot 1 jaar erna), laat het ons dan even weten. Wij zitten zelf ook in deze business, dus wij snappen heus wel hoe het werkt.

Allerlei schimmige trucks die uitgehaald worden om dan iemand via een ZZP-constructie, een gelieerde BV of via een ander bureau te laten werken vinden wij natuurlijk ook niet OK.

Mocht het nou gebeuren dat 1 van onze collega’s toch graag bij jullie zou willen gaan werken dan zullen we daarover in gesprek
gaan. Hierbij geldt dan in ieder geval het volgende: Mocht de IT-rockstar die bij jullie aan de slag is (geweest) tijdens de bovenstaande periode bij jullie rechtstreeks in dienst komen dan geldt een overnamevergoeding van 450 keer het uurtarief voor deze IT-Rockstar. Bijvoorbeeld als iemand € 100 per uur kost, betaal je ons een eenmalige fee van 450 uur * € 100 = € 45.000. Wij zijn dan zeker niet blij, maar willen zowel jou als de IT-rockstar graag tegemoet komen in de wens om samen verder te gaan. Dit geldt dus ook als een IT-rockstar op een andere wijze dan in loondienst werkzaamheden voor jou gaat verrichten, op een directe of indirecte manier.

SUBSIDIE

Voor softwareontwikkeling stelt de overheid subsidie ter beschikking voor medewerkers die bijdragen aan deze innovaties: de WBSO-subsidieregeling. Wanneer de werkzaamheden van de IT-rockstar geschikt zijn voor het aanvragen van WBSO-subsidie dan zullen wij die subsidieaanvraag doen. Hier merken jullie niets van, alleen bij een eventuele controle van de instantie die de subsidie uitkeert verwachten wij medewerking vanuit jullie. Openheid over bijvoorbeeld de projectadministratie is dan vereist. Mocht dit voorkomen dan zullen wij natuurlijk alles doen om te zorgen dat jullie hier zo min mogelijk last van hebben.

GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

We spreken af dat we informatie die we hebben uitgewisseld waarvan je kan verwachten dat dat vertrouwelijk is niet openbaar maken. Ook zouden we het erg op prijs stellen als je rekening houdt met de privacy van onze IT-rockstars en dus zijn of haar persoonsgegevens verwerkt op een veilige wijze, met voldoende bescherming en alleen als daarvoor een grondslag bestaat.

De software die door de IT-rockstar wordt gemaakt in jullie opdracht is van jullie en dus jullie intellectueel eigendom. De IT-Rockstar zal tijdens het maken van deze software waarschijnlijk wel nieuwe dingen leren, deze kennis zal hij meenemen vanuit het project en eventueel op andere projecten weer inzetten. Hierbij zal de IT-rockstar zorgen dat er geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld met anderen, zodat niet jullie concurrenten profiteren van de kennis die hij/zij op jullie kosten heeft opgedaan.

GESCHILLEN

Over het algemeen valt met Team Rockstars IT altijd te praten. Soms gebeurt het echter dat je zo lijnrecht tegenover elkaar staat, om wat voor reden dan ook, dat je er niet uit komt. Omdat er dan toch een oplossing moet komen vragen we dan een onafhankelijk derde persoon eens naar de zaak te kijken. In Nederland is dat gelukkig goed geregeld (al kan het soms wel heel lang duren), en gaan we dan naar de rechter in Den Bosch. Alle geschillen die we dan hebben worden dan getoetst aan het Nederlands Recht, omdat dat van toepassing is op onze samenwerking. Maarrrr, we gaan er vanuit dat dat nooit nodig is!

Op onze website kun je altijd de meest recente versie van onze algemene voorwaarden vinden, omdat wij soms deze aanvullen of wijzigen. De meest recente versie is van toepassing op onze samenwerking.